Doradcza Grupa Przemysłowa NATO (NIAG)


   Przemysłowa Grupa Doradcza NATO (NIAG) zapewnia połączenie z przemysłem obronnym krajów NATO, poprzez które można włączyć przemysłowy punkt widzenia i rozwój technologii przemysłowych do prac NATO. NIAG składa się z przedstawicieli przemysłu wysokiego szczebla z krajów członkowskich, z których każdy działa jako punkt kontaktowy i rzecznik swojego krajowego przemysłu i stowarzyszeń związanych z obronnością i bezpieczeństwem.

   NATO uznaje potrzebę ścisłego zaangażowania w przemysł, zwłaszcza w celu:

 1. wspomaganie opracowywania wymagań w zakresie zdolności wojskowych i wdrażanie rozwiązań interoperacyjnych;
 2. wspieranie transatlantyckiej współpracy technologicznej i przemysłowej w dziedzinie obronności;
 3. doradzania w zakresie przyjęcia standardów open source.

Misja

NIAG wspiera Konferencję Krajowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia (CNAD) w celach:

 1. zapewnienia forum otwartej wymiany poglądów na temat przemysłowych, technicznych, ekonomicznych, zarządzania i innych istotnych aspektów badań, rozwoju i produkcji uzbrojenia i sprzętu w ramach Sojuszu; w oparciu o aktualne i aktualne informacje dostarczane przez odpowiednie organy NATO;
 2. udzielania porad branżowych CNAD i innym organom NATO, w stosownych przypadkach, w zakresie sposobów wspierania współpracy między rządami i przemysłami w dziedzinie uzbrojenia w ramach Sojuszu;
 3. wspierania, w stosownych przypadkach, grup CNAD i innych organów NATO w badaniu możliwości współpracy międzynarodowej oraz w poszukiwaniu terminowych i skutecznych sposobów spełnienia wymagań NATO w zakresie zdolności wojskowych.

Zarządzanie i wsparcie

Zarząd NIAGA

 • Przewodniczący – Ron NULKES (Holandia), wybrany spośród Delegatów NIAG 27.10.2023 roku na dwuletnia kadencję;
 • Wiceprzewodniczący – Pablo GONZALEZ (Hiszpania), wybrany spośród Delegatów NIAG

Wsparcie Międzynarodowego Sztabu NATO (IS)

 • Oficer sztabu koordynującego NIAG (CSO) – Jean Sebastien VAUTIER
 • Sekretarz NIAG – Nathalie Van DONGHEN
 • Koordynator ds. relacji branżowych – Liviu LAZAR

Struktura

NIAG działa poprzez strukturę organizacyjną, na którą składają się:

 1. organ plenarny NIAG, który zbiera się 3 razy w roku – luty, maj/czerwiec, październik;
 2. specjalne grupy doradcze, powoływane w miarę potrzeb;
 3. stałe przedstawicielstwo łącznikowe przy grupach CNAD i, w stosownych przypadkach, innych grupach, organach i organizacjach NATO;

Organizacja badania doradczego

 • Utworzono podgrupy badawcze z przewodniczącym-wolontariuszem, zastępcą przewodniczącego i sprawozdawcą, zwykle na okres jednego roku.

Doradztwo „przemysłowe” na poziomie strategicznym w takich tematach jak:

 • Transatlantycka współpraca przemysłowa w dziedzinie obronności;
 • Osiągnięcie interoperacyjności NATO;
 • Partnerstwo rząd-przemysł.

Doradztwo techniczne zapewniane w formie wstępnych studiów wykonalności lub badań mających na celu znalezienie rozwiązań interoperacyjnych. Studia w zakresie doradztwa technicznego w ogólności mają na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaki jest aktualny stan wiedzy na temat tematu badania?
 • Co może zaoferować technologia przyszłości?
 • Co jest praktyczne, osiągalne i niedrogie?
 • Jaki jest najlepszy sposób na osiągnięcie „interoperacyjności”?

Członkostwo

NIAG składa się z Delegatury Krajowej krajów członkowskich i partnerskich NIAG. Członkami są przedstawiciele przemysłu wyznaczeni przez każdy kraj za pośrednictwem krajowego szefa delegacji (HoD). Członkowie muszą zajmować odpowiedzialne stanowiska w spółkach zajmujących się działalnością w zakresie obronności i bezpieczeństwa i/lub w krajowych stowarzyszeniach lub federacjach branży obronnej i bezpieczeństwa.

Procedury

Uczestnictwo w Spotkaniach. Delegacje NIAG są odpowiedzialne za wszelkie ustalenia dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa swoich przedstawicieli uczestniczących w spotkaniach w Kwaterze Głównej NATO lub w innych lokalizacjach. Uczestnicy mają współpracować z delegacjami narodowymi lub misjami w Kwaterze Głównej NATO, które będą komunikować się z Biurem Bezpieczeństwa NATO (NOS) w celu przygotowania przepustek dostępu do NATO dla swoich przedstawicieli krajowych. Jeśli wystarczy czasu (około dwóch (2) tygodni), przepustki będzie można odebrać przy głównej bramie NATO po przybyciu, za okazaniem paszportu narodowego lub dokumentu tożsamości wojskowej. W przypadku spotkań poza Kwaterą Główną NATO ustalenia zostaną dokonane przez Punkt Kontaktowy państwa-gospodarza, który poinformuje uczestników w instrukcjach administracyjnych spotkania, które powinny być dołączone do listu zapraszającego lub wkrótce po nim.

Delegacja Polska w Doradczej Grupie Przemysłowej NATO (NIAG)

Sekretariat Delegacji Polskiej NIAG