Jak przystąpić do Izby


Podstawę do zrzeszania się w Polskiej Izbie Producentów na Rzecz Obronności Kraju stanowi art. 7. ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 i rozdział 3 Statutu PIPnROK, uchwalonego przez VIII Walne Zgromadzenie Członków Izby w dniu 17.06.2003 roku.

Zgodnie ze Statutem organem upoważnionym do przyjęcia w poczet członków PIPnROK jest Prezydium Izby.

W celu przystąpienia do Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju należy złożyć następujące dokumenty:

  • Wypełnioną deklarację członkowską;
  • Odpis z KRS (kserokopia);
  • Bilans za ostatni rok;
  • Wypełniony arkusz informacyjny;
  • Zgodę na wystawianie przez Izbę faktur VAT za wpisowe i składki członkowskie (oświadczenie).

Dokumenty należy przesłać na adres:

Biuro Organizacyjno-Finansowe PIPnROK
ul. Fort Wola 22, 00-961 Warszawa.

Informacje telefoniczne pod nr: 22 634 47 78

Po otrzymaniu dokumentów Biuro Organizacyjno-Finansowe nadaje bieg sprawie:

  • Firmę ubiegającą się o członkostwo może zwizytować członek prezydium lub Sekretariatu Izby (po uprzednim uzgodnieniu terminu wizytacji);
  • Wizytujący firmę kandydującą do Izby przygotowuje rekomendację, w oparciu o „Kryteria oceny organizacji ubiegającej się o członkostwo Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju”;
  • Prezes Izby (lub osoba upoważniona) wprowadza sprawę do porządku obrad Prezydium Izby;
  • Prezydium Izby, po zapoznaniu się z rekomendacją wizytującego firmę, podejmuje stosowną uchwałę – o przyjęciu w poczet członków PIPnROK z chwilą wpłaty wpisowego lub odmawia przyjęcia w poczet członków Izby;
  • W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby, składający deklarację może odwołać się do Rady Głównej w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Prezydium Izby.

Taki sam tryb obowiązuje przy przyjmowaniu w poczet członków PIPnROK organizacji, stowarzyszeń, czy też fundacji, działających w sferze obronności i bezpieczeństwa kraju.