Kodeks etyki


KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju dostrzega dążenie do uczciwości i rzetelności w działalności gospodarczej wśród rosnącej grupy przedsiębiorców branży obronnej, dla których przestrzeganie norm etycznych i powszechnie przyjętych wzorców zachowań staje się faktem. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów i środowiska świadczy o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i jest jednym ze źródeł sukcesu. W warunkach dużej konkurencji firma nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych.

Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju zachęca swoich członków do przyjmowania Kodeksu etyki i informowania o tym kontrahentów. Wzorem dla tych zasad, przyjmowanych przez indywidualne podmioty może być niniejszy Kodeks etyki w działalności gospodarczej.

Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju stoi na stanowisku, że we wszystkich działaniach członków niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych ich działalnością. Uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu. Reputacja firmy i zaufanie do niej jest jedną z największych wartości. Przyjęcie Kodeksu powinno oznaczać uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie do regularnego monitorowania przestrzegania przyjętych norm.