Prezydium Izby


Sławomir KUŁAKOWSKI

 • Prezes Izby

Leszek CICHOCKI

 • Wiceprezes Izby. Właściciel firmy NAT Import Export Leszek Cichocki

Krzysztof TROFINIAK

 • Wiceprezes Izby. Prezes zarządu HSW S.A.

Adam JANIK

 • Wiceprezes Izby. Prezes zarządu WZM S.A.

Krzysztof JURKIEWICZ

 • Wiceprezes Izby. Dyrektor Bumar Elektronika S.A.

Vacat

 • Wiceprezes Izby.

Vacat

 • Wiceprezes Izby. Doradca zarządu w firmie 1 Logistics Żuralski.

 

KOMPETENCJE PREZYDIUM IZBY

Prezydium Izby składa się z 4-6 osób, wybieranych przez Radę Główną spośród jej członków, zwykłą większością głosów oraz wchodzącego z urzędu Prezesa Izby. Prezydium Izby kieruje pracami Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.

Posiedzenia Prezydium Izby , które odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące, zwołuje Prezes Izby lub jeden z upoważnionych przez niego Wiceprezesów Izby.

Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium Izby następuje w przypadku odwołania z Rady swojego przedstawiciela przez członka Izby, rezygnacji z pełnienia funkcji, śmierci, ustania członkostwa w Izbie albo z innych przyczyn określonych w Statucie. Wygaśnięcie członkostwa w Prezydium Izby stwierdza się w drodze uchwały Rady Głównej.

Zasady pracy Prezydium Izby i tryb postępowania w rozpatrywanych sprawach, określa uchwalony przez Radę Główną regulamin organizacyjny.

 

Do kompetencji Prezydium Izby należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Głównej;
 2. opiniowanie projektów planów finansowych przedstawianych przez Prezesa Izby i przekładanych Radzie Głównej do zatwierdzenia;
  a) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia do Izby, wykluczenia z Izby oraz ustania lub zawieszenia członkostwa w Izbie;
 3. ustalanie zasad działalności finansowej Izby;
  a)podejmowanie uchwał, na wniosek firmy, w sprawie czasowego obniżenia wysokości składki członkowskiej lub zawieszenia jej płatności nie dłuższy niż 2 lata;
 4. podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości;
 5. uchwalanie regulaminów funduszy celowych;
 6. powoływanie na wniosek Prezesa Izby, Rady Konsultacyjnej i określenie zasad jej działania;
 7. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
 8. zatwierdzanie, na wniosek Prezesa Izby, struktury organizacyjnej Izby;
 9. przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Głównej;
 10. powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych komisji, zespołów branżowych, rad, sekcji i innych zespołów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności, zatwierdzanie ich regulaminów, przewodniczących i członków;