Prezydium Izby


Sławomir KUŁAKOWSKI

 • Prezes Izby

Bogusław KUPCZAK

 • Wiceprezes Izby. Prezes zarządu Kupczak Products Sp. z o.o.

Władysław JAWORSKI

 • Sekretarz Izby. Prezes zarządu BEES-POL Sp. z o.o.

KOMPETENCJE PREZYDIUM IZBY

Prezydium Izby składa się z 2-6 osób, wybieranych przez Radę Główną spośród jej członków, zwykłą większością głosów oraz wchodzącego z urzędu Prezesa Izby. Prezydium Izby kieruje pracami Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.

Posiedzenia Prezydium Izby , które odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące, zwołuje Prezes Izby lub jeden z upoważnionych przez niego Wiceprezesów Izby.

Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium Izby następuje w przypadku odwołania z Rady swojego przedstawiciela przez członka Izby, rezygnacji z pełnienia funkcji, śmierci, ustania członkostwa w Izbie albo z innych przyczyn określonych w Statucie. Wygaśnięcie członkostwa w Prezydium Izby stwierdza się w drodze uchwały Rady Głównej.

Zasady pracy Prezydium Izby i tryb postępowania w rozpatrywanych sprawach, określa uchwalony przez Radę Główną regulamin organizacyjny.

Do kompetencji Prezydium Izby należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Głównej;
 2. opiniowanie projektów planów finansowych przedstawianych przez Prezesa Izby i przekładanych Radzie Głównej do zatwierdzenia;
 3. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia do Izby, wykluczenia z Izby oraz ustania lub zawieszenia członkostwa w Izbie;
 4. ustalanie zasad działalności finansowej Izby;
 5. podejmowanie uchwał, na wniosek firmy, w sprawie czasowego obniżenia wysokości składki członkowskiej lub zawieszenia jej płatności nie dłuższy niż 2 lata;
 6. podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości;
 7. uchwalanie regulaminów funduszy celowych;
 8. powoływanie na wniosek Prezesa Izby, Rady Konsultacyjnej i określenie zasad jej działania;
 9. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
 10. zatwierdzanie, na wniosek Prezesa Izby, struktury organizacyjnej Izby;
 11. przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Głównej;
 12. powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych komisji, zespołów branżowych, rad, sekcji i innych zespołów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności, zatwierdzanie ich regulaminów, przewodniczących i członków;
 13. podejmowanie, na wniosek Prezesa Izby, decyzji w sprawach przystępowania do istniejących lub tworzonych z udziałem Izby spółek, spółdzielni, fundacji i innych organizacji, w tym gospodarczych i społecznych;
 14. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.