Komisja Arbitrażowa


KOMISJA ARBITRAŻOWA

  1. Przewodniczący – Sławomir RESZKA, właściciel Kancelarii Prawnej Sławomir Reszka;
  2. Wiceprzewodniczący – Marek BUCZKOWSKI, Dyrektor MTG SA;

KOMPETENCJE KOMISJI ARBITRAŻOWEJ

Komisja Arbitrażowa składa się z 2 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w trybie i na zasadach określonym w ordynacji wyborczej, uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Komisja Arbitrażowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji. Członkowie Komisji Arbitrażowej nie mogą być członkami innych organów Izby. Uchwały Komisji zapadają większością głosów.

Tryb i zasady pracy Komisji Arbitrażowej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa regulamin przez nią uchwalony.

Komisja Arbitrażowa jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub organy Izby. Do kompetencji Komisji Arbitrażowej należy orzekanie w sprawach naruszania wynikających ze statutu praw i obowiązków członkowskich oraz naruszania zasad etyki między:
1) członkami Izby;
2) Izbą a członkami Izby.

Komisja wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanej strony, a orzeczenie w rozpatrywanych sprawach Komisja przekazuje zainteresowanym stronom oraz Radzie Głównej.