Wpisowe i składki członkowskie


Na podstawie § 29 pkt. 4) Statutu Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju, IX Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju ustaliło w dniu 26-go listopada 2003 roku, następujące wysokości i formy płatności składek członkowskich, obowiązujące od 1-go stycznia 2004 roku

  1. Wysokość wpisowego dla nowego członka Izby ustalono w wysokości: 2.500,- PLN;
  2. Wysokość składki członkowskiej ustalono w wysokości: 20,- PLN na osobę zatrudnioną na koniec roku obrachunkowego, w rozumieniu tzw. etatu przeliczeniowego, lecz nie mniej niż 1.800.- PLN, a nie więcej niż 3.000,- PLN. W przypadkach szczególnych, na wniosek zainteresowanego członka PIPnROK lub Prezydium Izby może nastąpić obniżenie rocznej składki członkowskiej do wysokości 600,- PLN. W wyjątkowych przypadkach członek Izby może zostać zwolniony z opłaty składki członkowskiej, ale maksymalnie tylko na dwa lata.
  3. Członek Izby ma prawo zwrócić Prezydium Izby uwagę na piśmie o nieprawidłowym wyliczeniu wysokości składki członkowskiej. W piśmie musi się znaleźć informacja o ilości zatrudnionych w rozumieniu tzw. etatu przeliczeniowego, aby Sekretariat Izby mogło dokonać odpowiedniej kwalifikacji oraz korekty faktury.
  4. Sekretariat Izby do końca I kwartału.2004 roku wysyła do członków fakturę w wysokości najniższej składki.
  5. Sekretariat Izby w terminie do 30.06.2004 roku wysyła członkom, płacącym składkę członkowską w wysokości większej niż 1.800,- PLN, fakturę na pozostałą wysokość składki rocznej.
  6. Członek Izby zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przelać należność na konto Izby.
  7. Firmy przystępujące do Izby w pierwszym półroczu płacą pełną wysokość składki członkowskiej, a przystępujące w drugim półroczu połowę składki rocznej.

UCHWAŁA nr 10/2020 XIII Nadzwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Członków
Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju z 12-go marca 2020 r.
w sprawie wysokości i form płatności wpisowego i składek członkowskich

OŚWIADCZENIE
(zgoda na wystawianie przez Izbę faktur VAT za wpisowe i składki członkowskie)
WORD
PDF