Wpisowe i składki członkowskie


Na podstawie § 29 pkt. 4) Statutu Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju, XIII Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju ustaliło w dniu 12 marca 2020 roku, następujące wysokości i formy płatności składek członkowskich, obowiązujące od 1-go kwietnia 2020 roku

  1. Wysokość wpisowego dla nowego członka Izby o statusie mikroprzedsiębiorstwa ustala się w wysokości 1.500,- PLN, dla pozostałych kandydatów do Izby ustala się w wysokości 3.000,00 PLN.
  2. Wysokość składki członkowskiej ustala się w wysokości 35,00 PLN na osobę zatrudnioną na dzień 31-go grudnia w rozumieniu tzw. etatu przeliczeniowego, lecz nie mniej niż 3.500,00 PLN, a nie więcej niż 7.000,00 PLN.
  3. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, w zależności od jego aktualnej sytuacji ekonomicznej, wysokość składki członkowskiej ustala się w wysokości od 600,00 do 3.500,00 PLN.
  4.  W wyjątkowych przypadkach członek Izby może zostać zwolniony z opłaty składki członkowskiej, ale maksymalnie tylko na dwa lata.
  5. Wysokość składki członkowskiej ustala Prezydium Izby na podstawie informacji uzyskanych od członków, co będzie stanowić podstawę do wystawienia faktur
  6. Członek Izby ma prawo zwrócić Prezydium Izby uwagę na piśmie o nieprawidłowym wyliczeniu wysokości składki członkowskiej. W piśmie musi się znaleźć informacja o ilości zatrudnionych w rozumieniu tzw. etatu przeliczeniowego, aby Sekretariat Izby mógł dokonać odpowiedniej kwalifikacji oraz korekty faktury.
  7. Sekretariat Izby do końca II kwartału wysyła do członków fakturę w wysokości najniższej składki.
  8. Sekretariat Izby w terminie do 30-go listopada wysyła członkom, płacącym składkę członkowską w wysokości większej niż 3.500,- PLN, fakturę na pozostałą wysokość składki rocznej.
  9. Członek Izby zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przelać należność na konto Izby.
  10. Firmy przystępujące do Izby w pierwszym półroczu płacą pełną wysokość składki członkowskiej, a przystępujące w drugim półroczu połowę składki rocznej.

UCHWAŁA nr 10/2020 XIII Nadzwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Członków
Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju z 12-go marca 2020 r.
w sprawie wysokości i form płatności wpisowego i składek członkowskich

OŚWIADCZENIE
(zgoda na wystawianie przez Izbę faktur VAT za wpisowe i składki członkowskie)
WORD
PDF