Komisja Rewizyjna


KOMISJA REWIZYJNA

  1. Przewodniczący – Karol NOWAKOWSKI, Prezes zarządu KANO Sp. z o.o.;
  2. Wiceprzewodniczący – Bogdan BARTOSIŃSKI, Dyrektor WAMTECHNIK;

KOMPETENCJE KOMISJI REWIZYJNEJ

Komisja Rewizyjna składa się z 25 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w trybie i na zasadach określonym w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Izby.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji. Uchwały Komisji zapadają większością głosów. Tryb i zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa regulamin przez nią uchwalony.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli działalności Izby, również pod względem zgodności z prawem;
2) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z planem finansowym Izby;
3) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Głównej spostrzeżeń oraz wniosków dotyczących bieżącej działalności Izby;
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Głównej i Prezydium Izby;
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań ze swej działalności;
6) wybór biegłego rewidenta.