Statut


POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI KRAJU

( tekst jednolity wg stanu na dzień 20.V.2020 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 4/2007 X Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Członków  Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju z 28-go listopada 2007 r. w sprawie zmian statutu PIPnROK oraz zmian wprowadzonych Uchwałą nr 4/2020 XIII Nadzwyczajnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Członków  Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju z 12go marca 2020 r. w sprawie zmian statutu PIPnROK)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju (PIPnROK), zwana dalej Izbą, jest dobrowolną, samorządową organizacją polskich podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju.
2. Izba reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, w zakresie ich działalności wytwórczej, projektowej i badawczej, handlowej, budowlanej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

§ 2. W kontaktach z podmiotami zagranicznymi Izba uprawniona jest również do posługiwania się nazwą w języku angielskim: „Polish Chamber of National Defence Manufacturers” (PCNDM).

§ 3.1. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały w formie wewnętrznych ogniw organizacyjnych, działających w oparciu o uregulowania wewnętrzne, zatwierdzone przez Radę Główną.
3. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.1. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późniejszymi zmianami) i niniejszego Statutu.
2. Izba może zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji.

§ 5. Izba używa pieczęci:
1) owalnej z wizerunkiem orła pośrodku  i napisem w otoku: Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju;
2) owalnej z wizerunkiem orła pośrodku  i napisem w otoku: Polish Chamber of National Defence Manufacturers;
3) podłużnej z napisem Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, adresem izby, nadanym przez Urząd Skarbowy numerem NIP oraz nadanym przez GUS numerem Regon.

Rozdział 2
Zadania Izby i sposoby ich realizacji

§ 6. Zadaniem Izby jest:
1) ochrona i reprezentowanie interesów członków stowarzyszonych w Izbie wobec organów administracji państwowej, samorządowej oraz w kontaktach z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
2) formułowanie warunków rozwoju przedsiębiorstw oraz strategii i rozwoju produkcji na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju;
3) inicjowanie i promowanie działalności projektowej i badawczej, zmierzającej do unowocześnienia uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz o przeznaczeniu policyjnym;
4) inicjowanie i rekomendowanie rozwiązań systemowych korzystnych dla rozwoju i funkcjonowania przemysłu obronnego, w tym także w zakresie promocji eksportu;
5) inspirowanie działań legislacyjnych, regulujących działania gospodarcze w sferze obronności i bezpieczeństwa kraju oraz wyrażanie opinii wobec funkcjonujących i projektowanych mechanizmów i systemów gospodarczych;
6) udzielanie rekomendacji członkom Izby poprzez nadawanie tytułu „Dostawcy na Rzecz Obronności Kraju”
7) organizowanie wymiany doświadczeń, w tym międzynarodowej, w zakresie rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych oraz inspirowanie współpracy w celu ich wdrażania;
8) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno-finansowej;
9) rozwój i podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników;
10) podejmowanie działalności informacyjnej wobec społeczeństwa w zakresie problematyki przemysłu obronnego, podnoszenie jego rangi społecznej i prestiżu, stosownie do roli i znaczenia jaką spełnia on w gospodarce narodowej i zabezpieczeniu suwerenności;
11) prowadzenie działalności popularyzacyjnej wśród swoich członków w zakresie założeń polityki gospodarczo-obronnej Państwa;
12) kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych;
13) wykonywanie zadań powierzonych Izbie – na jej wniosek lub za jej zgodą – przez administrację rządową;
14) prowadzenie, rozwój oraz popularyzowanie działalności normalizacyjnej w sferze obronności i bezpieczeństwa państwa;
15) wspomaganie członków Izby w poszukiwaniu partnerów gospodarczych;
16) działanie na rzecz zmniejszenia ograniczeń w przepływie nowoczesnych technologii;
17) prowadzenie w imieniu i na rzecz członków izby działań promocyjnych w kraju i za granicą.

§ 7.1. Izba realizuje zadania statutowe poprzez:
1) współpracę z centralnymi i terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami społeczno-zawodowymi;
2) tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej;
3) wykonywanie zadań w zakresie współpracy gospodarczej z zagranicą;
4) świadczenie członkom pomocy w podejmowaniu i prowadzeniu działalności zmierzającej do zastosowania najnowszych osiągnięć naukowych, technicznych lub organizacyjnych;
5) udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej;
6) inspirowanie i pomoc organizacyjną w działalności marketingowej i promocji;
7) prezentowanie osiągnięć polskiego przemysłu obronnego na krajowych i zagranicznych imprezach targowych i wystawienniczych;
8) organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń z zakresu problematyki obronności i bezpieczeństwa państwa.
9) prowadzenie działalności wydawniczej;
10) organizowanie misji gospodarczych oraz Dni Polskiego Przemysłu Obronnego;
11) delegowanie przedstawicieli do organów doradczych Parlamentu i administracji państwowej;
12) opracowywanie okresowych analiz, syntez i raportów dotyczących działalności gospodarczej w sferze obronności i bezpieczeństwa kraju;
13) wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej w sferze obronności i bezpieczeństwa państwa;
14) ustanawianie ekspertów Izby, a także wskazywanie podmiotom gospodarczym krajowym i za-granicznym, ekspertów z zakresu działalności gospodarczej w sferze obronności i bezpieczeństwa państwa;
15) inspirowanie przedsięwzięć na rzecz zwiększenia produkcji i dostaw produktów na rynek krajowy i eksport;
16) podejmowanie działań uaktywniających powiązania kooperacyjne, w tym podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych w deficytowych na rynku krajowym wyrobach kooperacyjnych;
17) gromadzenia funduszy celowych na restrukturyzację i modernizację przemysłu ukierunkowanego na produkcję lub świadczenie dostaw na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju;
18) podejmowanie działań zmierzających do integracji polskiego rynku i przemysłu obronnego ze strukturami NATO i Unii Europejskiej oraz Grupy Wyszehradzkiej;
19) tworzenie komisji, komitetów, rad, sekcji i innych zespołów kolegialnych Izby, w tym Zespołów Branżowych, Komisji Problemowych i Rady Konsultacyjnej;
20) tworzenie warunków do postępowania mediacyjnego i polubownego między członkami izby;
21) współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami gospodarczymi i innymi organizacjami samorządowymi, zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem sfery obronności i bezpieczeństwa;
22) prowadzenie, rozwój i popularyzowanie działalności normalizacyjnej w dziedzinie projektowania i produkcji uzbrojenia i sprzętu o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
2. Dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.

Rozdział 3
Członkowie , ich prawa i obowiązki

§ 8. Członkowie Izby dzielą się:
1) Członków zwyczajnych;
2) Członków honorowych;
3) Członków wspierających.

§ 9. Członkami zwyczajnymi Izby mogą być przedsiębiorcy akceptujący postanowienia niniejszego Statutu i prowadzący działalność produkcyjną, projektową, badawczą, handlową i usługową na rzecz obronności i bezpieczeństwa kraju lub inną określoną w §1 Statutu, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.

§ 10. 1. Członkostwo zwyczajne Izby nabywa się, z chwilą podjęcia uchwały przez Prezydium Izby, po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji członkowskiej, zebraniu opinii o kandydacie przez Sekretariat Izby oraz wpłaceniu wpisowego. Wzór deklaracji członkowskiej określa Prezydium Izby .
2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, składający deklarację może odwołać się do Rady Głównej w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Prezydium Izby.

§ 11.
Rada Główna może przyznać tytuł honorowego członka Izby osobie fizycznej lub prawnej, która w szczególny sposób przyczyniła się do realizowania zadań statutowych i rozwoju Izby.

§ 12.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która chce wspierać działalność Izby przez zadeklarowanie pomocy finansowej, organizacyjnej lub rzeczowej.
2. W oparciu o pisemną deklarację i wniosek Prezydium Izby, Rada Główna może przyznać tytuł członka wspierającego.

§ 13. Członkostwo Izby zachowują podmioty prawne powstałe w wyniku przekształceń własnościowych osób prawnych i założycieli Izby.

§ 14. Izba nie posiada uprawnień władczych wobec swoich członków oraz nie może naruszać ich samodzielności, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§ 15.1. Członkowie wykonują swe prawa i obowiązki przez przedstawicieli.
2. W Walnym Zgromadzeniu członkowie zwyczajni dysponują jednym głosem.

§ 16. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do organów Izby, zgłaszać do nich kandydatury swoich przedstawicieli, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej;
2) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Izby;
3) korzystać na preferencyjnych zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Prezydium Izby ze wszystkich form działalności statutowej Izby;
4) korzystać ze znaku firmowego i logo Izby według zasad określonych przez Prezydium Izby;
5) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące całokształtu działalności Izby;
6) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby;
7) brać udział w pracach powoływanych przez Izbę zespołach branżowych, komisjach zadaniowych i innych organach doradczych.

§ 17. Członkom honorowym i wspierającym przysługują prawa określone w § 16 ust. 5,6 i 7.

§ 18. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1) kierowania się w swojej działalności gospodarczej zasadami etyki i rzetelnego postępowania;
2) przestrzegania postanowień Statutu Izby, regulaminów oraz uchwał jej organów;
3) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Izby;
4) wniesienia wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Radę Główną;
5) dbania o dobre imię Izby.

§ 19.1. Członkostwo w Izbie ustaje z powodu:
1) wystąpienia – z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia, liczonego od następnego miesiąca, występującego po dacie złożenia wniosku o wystąpieniu z Izby;
2) wykreślenia z uwagi na utratę statutowych wymogów członkostwa, z dniem powzięcia przez Izbę wiadomości o tym fakcie;
3) wykreślenia z uwagi na śmierć osoby fizycznej – członka Izby;
4) wykreślenia członka w wyniku nie płacenia składek w pełnej wysokości za okres 2 lat, po wcześniejszym pisemnym upomnieniu;
5) wykluczenia z Izby ze względu na nie przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał jej organów lub gdy dalsze jego członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby albo gdy godzi w jej dobre imię.
2. Ustanie członkostwa z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 3) i 4) następuje na podstawie uchwały Prezydium Izby, stwierdzającej ustanie członkostwa z tych przyczyn.
3. Wykluczenie członka z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt. 5) następuje na podstawie uchwały Rady Głównej na wniosek Prezydium Izby. Prezydium Izby kierując taki wniosek do Rady Głównej zawiadamia zainteresowanego członka o tym fakcie podając uzasadnienie i określając termin do złożenia wyjaśnień, nie krótszy niż 14 dni, licząc od dnia zawiadomienia członka. Wykluczonemu członkowi służy prawo do odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składane jest Radzie Głównej nie później niż w ciągu 60 dni licząc od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. Rada Główna jest zobowiązana włączyć sprawę do porządku najbliższych obrad, następującego po otrzymaniu odwołania. Za datę wykluczenia, w przypadku nie uwzględnienia odwołania uważa się datę uchwały Rady Głównej.

§ 20. Na wniosek pisemny członka Prezydium Izby może zawiesić jego członkostwo w Izbie na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Rozdział 4
Organy Izby

§ 21. Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Rada Główna;
3) Prezydium Izby;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisja Arbitrażowa.

§ 22.1. Wyboru organów Izby dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Tryb i zasady wyborów organów Izby określa ordynacja wyborcza przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały.
2. Kadencja Rady Głównej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Arbitrażowej trwa 5 lat.
3. Głosowanie w organach Izby odbywa się jawnie, o ile zebrani nie postanowią inaczej, za wyjątkiem głosowania w wyborach członków organów statutowych Izby, które odbywa się tajnie.
4. Działalność w organach Izby, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, opiera się na społecznej pracy ich członków.
5. Rada Główna, w zależności od potrzeb, określa zasady oraz formy zwrotu kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach organów Izby przez ich członków.

§ 23.1. Wygaśnięcie mandatu członka organów Izby następuje z chwilą:
1) cofnięcia pełnomocnictwa swojemu przedstawicielowi przez członka Izby;

2) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji;
3) śmierci;
4) upływu kadencji organu;

5) odwołania w trakcie trwania kadencji.

2. W przypadku ustąpienia członka danego organu Izby w okresie trwania kadencji lub powstania wakatu z innego powodu organom tym przysługuje prawo kooptacji z grona kandydatów przedstawionych przez członka Izby, który był reprezentowany w organach Izby przez ustępującego przedstawiciela, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka danego organu Izby następuje w formie uchwały danego organu.

§ 24.1. Z ważnych przyczyn (w tym nie przestrzegania Regulaminu pracy organów Izby) w czasie trwania kadencji poszczególni członkowie Rady Głównej mogą być odwołani ze składu Rady na pod-stawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a poszczególni członkowie Prezydium Izby ze składu Prezydium na podstawie uchwały Rady Głównej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Głównej w tych sprawach podejmowane są zwykłą większością głosów.

Rozdział 5
Walne Zgromadzenie

§ 25.1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.
2. Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez upoważnionych przedstawicieli, na mocy pisemnego upoważnienia.
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezydium Izby, nie później niż w dniu upływu kadencji organów Izby.
2. Prezydium Izby zawiadamia członków Izby o miejscu, terminie i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 27.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Prezesa Izby lub Prezydium Izby z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Głównej, Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Izby.
2. Organ zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub występujący o jego zwołanie zobowiązany jest określić porządek jego obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia żądania jego zwołania i obradować jedynie nad sprawami objętymi porządkiem obrad określonym zgodnie z ust. 2 oraz ewentualnie zgłoszonymi przez Prezydium Izby.

§ 28.1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział przedstawiciele członków Izby.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział również zaproszeni goście.
3. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział tylko upoważnieni do głosowania przedstawiciele członków zwyczajnych Izby. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach objętych porządkiem obrad, o ile statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania przedstawicieli członków Izby.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 29.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie wieloletnich programów działania Izby;
2) dokonywanie wyboru Prezesa Izby, Rady Głównej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Arbitrażowej;
3) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zasad przedstawicielstwa w Radzie Głównej i procedury wyborów do organów Izby;
4) zatwierdzanie sprawozdań Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie sprawozdań Komisji Arbitrażowej;
5) udzielanie absolutorium Prezydium Izby i Radzie Głównej, na wniosek Komisji Rewizyjnej;
6) uchwalanie Statutu Izby i jego zmian;
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Izby oraz uchwał o przeznaczeniu majątku Izby;
8) podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od uchwał Rady Głównej, dotyczących wykluczenia członka Izby;
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 6
Rada Główna

§ 30. Rada Główna jest najwyższym organem Izby w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków Izby.

§ 31.1. W skład Rady Głównej wchodzi 20 – 40 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów desygnowanych przez przedstawicieli członków Izby oraz z urzędu Prezes Izby. Tryb i zasady wyboru Rady Głównej określa ordynacja wyborcza uchwalona przez Walne Zgromadzenie.
2. Każdemu członkowi Izby przysługuje prawo zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu jednego kandydata do Rady Głównej.
3. Członkowie Rady Głównej wybierają ze swego grona Prezydium Izby oraz ustalają Regulamin pracy Rady Głównej w drodze odrębnej uchwały.

§ 32.1. Rada Główna odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Głównej zwołuje Prezes Izby lub zastępujący go członek Prezydium Izby, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Głównej, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej. W zawiadomieniu o posiedzeniu powinien być wskazany termin, miejsce posiedzenia i porządek obrad.
3. Posiedzeniom Rady Głównej przewodniczy z urzędu Prezes Izby lub zastępujący go członek Prezydium Izby.

§ 33. Uchwały Rady Głównej zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Rady.

§ 34. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, jeżeli żaden z członków Rady nie zażąda innej formy głosowania. W przypadku zgłoszenia takiego wniosku o sposobie głosowania decyduje Rada zwykłą większością głosów.

§ 35.1. Członkowie Rady maja prawo zgłosić zdanie odrębne i uzasadnić je na piśmie.
2. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokołu z posiedzenia rady, jeżeli zostało złożone w Sekretariacie Izby w ciągu trzech dni od daty posiedzenia.

§ 36. Do kompetencji Rady Głównej należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
2) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
3) ustalanie rocznych programów działania Izby i zatwierdzanie planów finansowych;
4) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania;
5) rozpatrywanie sprawozdań Prezesa Izby z wykonania planów finansowych oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
6) uchwalanie regulaminu pracy Rady Głównej;
7) odwoływanie członków Prezydium Izby;
8) udzielanie absolutorium Prezydium Izby;
9) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Izby;
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji Rady Głównej.

Rozdział 7
Prezes Izby

§ 37.1. Prezes Izby jest wybierany przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów na okres 5 lat. Tryb i zasady wyboru Prezesa Izby określa ordynacja wyborcza uchwalona przez Walne Zgromadzenie.
2. Prezes Izby może brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Izby.

3. Prezes Izby może pełnić nieprzerwanie swoją funkcję jedynie przez trzy kadencje.

4. Prezes Izby w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji wydaje decyzje.

§ 38. Prezes Izby kieruje pracą jednostek organizacyjnych Izby oraz pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w odniesieniu do zatrudnionych w Izbie pracowników.

§ 39. Do kompetencji Prezesa Izby należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Głównej i Prezydium Izby;
2) reprezentowanie stanowiska i opinii Izby na zewnątrz;
3) wypowiadanie się i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach związanych z działalnością Izby.
4) prowadzenie gospodarki finansowej Izby i realizacja jej planu finansowego;
5) zarządzanie majątkiem Izby;
6) organizacyjne przygotowanie posiedzeń organów statutowych Izby;
7) organizacyjno-administracyjna obsługa organów Izby;
8) zapewnienie realizacji decyzji organów Izby;
9) desygnowanie, po zasięgnięciu opinii Prezydium Izby, przedstawicieli do władz spółek i fundacji, w których Izba posiada udziały kapitałowe lub jest fundatorem;
10) występowanie z wnioskiem o zwoływanie posiedzeń organów Izby.

11) powoływania i odwoływania członków Prezydium Izby. Członek Prezydium Izby nie może być członkiem Komisji Arbitrażowej Izby, ani też Komisji Rewizyjnej Izby.

Rozdział 8
Prezydium Izby

§ 40.1. Prezydium Izby składa się z 2-6 osób, wybieranych przez Radę Główną spośród jej członków, zwykłą większością głosów, w trybie i na zasadach określonych w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Radę Główną oraz wchodzącego z urzędu Prezesa Izby.
2. Prezydium Izby kieruje pracami Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 41. Do kompetencji Prezydium Izby należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Głównej;
2) opiniowanie projektów planów finansowych przedstawianych przez Prezesa Izby i przekładanych Radzie Głównej do zatwierdzenia;
3) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia do Izby, wykluczenia z Izby oraz ustania lub zawieszenia członkostwa w Izbie;
4) ustalanie zasad działalności finansowej Izby;
5) podejmowanie uchwał, na wniosek firmy, w sprawie czasowego obniżenia wysokości składki członkowskiej lub zawieszenia jej płatności na okres nie dłuższy niż 2 lata;
6) podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości;
7) uchwalanie regulaminów funduszy celowych;
8) powoływanie na wniosek Prezesa Izby, Rady Konsultacyjnej i określenie zasad jej działania;
9) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
10) zatwierdzanie, na wniosek Prezesa Izby, struktury organizacyjnej Izby;
11) przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Głównej;
12) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych komisji, zespołów branżowych, rad, sekcji i innych zespołów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności, zatwierdzanie ich regulaminów, przewodniczących i członków;
13) podejmowanie, na wniosek Prezesa Izby, decyzji w sprawach przystępowania do istniejących lub tworzonych z udziałem Izby spółek, spółdzielni, fundacji i innych organizacji, w tym gospodarczych i społecznych;
14) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.

§ 42.1. Posiedzenia Prezydium Izby odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Prezydium Izby zwołuje Prezes Izby lub jeden z upoważnionych przez niego Wiceprezesów Izby.
3. Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium Izby następuje w przypadku odwołania z Rady swojego przedstawiciela przez członka Izby, rezygnacji z pełnienia funkcji, śmierci, ustania członkostwa w Izbie albo z innych przyczyn określonych w Statucie. Wygaśnięcie członkostwa w Prezydium Izby stwierdza się w drodze uchwały Rady Głównej.

§ 43. Uchwalony przez Radę Główną regulamin organizacyjny Prezydium Izby określi zasady jego pracy i tryb postępowania w rozpatrywanych sprawach.

Rozdział 9
Komisja Rewizyjna

§ 44.1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w trybie i na zasadach określonym w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Izby.

§ 45.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.
2. Uchwały Komisji zapadają większością głosów.

§ 46. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli działalności Izby, również pod względem zgodności z prawem;
2) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z planem finansowym Izby;
3) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Głównej spostrzeżeń oraz wniosków dotyczących bieżącej działalności Izby;
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Głównej i Prezydium Izby;
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań ze swej działalności;
6) wybór biegłego rewidenta.

§ 47. Tryb i zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa regulamin przez nią uchwalony.

Rozdział 10
Komisja Arbitrażowa

§ 48.1.Komisja Arbitrażowa składa się z 2 – 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w trybie i na zasadach określonym w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Arbitrażowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.
3. Komisja Arbitrażowa jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby lub organy Izby.
4. Członkowie Komisji Arbitrażowej nie mogą być członkami innych organów Izby.
5. Uchwały Komisji zapadają większością głosów.

§ 49.1. Do kompetencji Komisji Arbitrażowej należy orzekanie w sprawach naruszania wynikających ze statutu praw i obowiązków członkowskich oraz naruszania zasad etyki między:
1) członkami Izby;
2) Izbą a członkami Izby.
2. Komisja wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanej strony.
3. Orzeczenie w rozpatrywanych sprawach Komisja przekazuje zainteresowanym stronom oraz Radzie Głównej.

§ 50. Tryb i zasady pracy Komisji Arbitrażowej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa regulamin przez nią uchwalony.

Rozdział 11
Rada Konsultacyjna

§ 51.1. Prezydium Izby może powołać Radę Konsultacyjną, działającą jako ciało doradcze we wszystkich sprawach wynikających z działania Izby oraz jej członków, jako podmiotów gospodarczych. Opinie Rady nie mają charakteru wiążącego dla Prezydium Izby.
2. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzą osoby powoływane przez Prezydium Izby spośród kandydatów o dużej wiedzy i doświadczeniu w zakresie obronności i bezpieczeństwa kraju oraz uznanym autorytecie.
3. Tryb działania Rady Konsultacyjnej określa regulamin uchwalony przez Prezydium Izby.
4. Członkowie Rady Konsultacyjnej powoływani są na dwuletnią kadencję.

Rozdział 12
Jednostki organizacyjne Izby

§ 52.1. Do wykonywania zadań statutowych Izba tworzy strukturę organizacyjną, na którą składają się biura Izby i jednostki wyodrębnione.
2. Zasady działania oraz strukturę organizacyjna biur oraz jednostek wyodrębnionych określa regulamin organizacyjny, który zatwierdza Prezydium Izby na wniosek Prezesa Izby.

§ 53. Dla wykonywania zadań statutowych Izba może tworzyć inne jednostki wyodrębnione funkcjonalnie i organizacyjnie.

Rozdział 13
Majątek i budżet Izby

§ 54. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości oraz inne prawa majątkowe.

§ 55.1.Dochody Izby pochodzą z następujących źródeł:
1) wpisowego;
2) składek członków Izby;
3) subwencji, darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych;
4) wpływów z działalności statutowej i gospodarczej oraz dochodów z majątku Izby;
5) dotacji celowych z budżetu państwa;
6) innych.
2. Dochody z działalności gospodarczej i majątku Izby służą realizacji jej celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jej członków.
3. Wszelkie postanowienia organów Izby zmierzające do uszczuplenia majątku Izby wymagają uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 56.1. Plan finansowy Izby na rok kalendarzowy uchwala Rada Główna na wniosek Prezesa Izby i Komisji Rewizyjnej.
2. Na plan finansowy składają się również wyniki działalności jednostek wyodrębnionych, działających na zasadzie rozrachunku gospodarczego.
3. W przypadku rozszerzenia w ciągu roku kalendarzowego działalności Izby, wymagającej zmiany planu finansowego, Prezes Izby przedstawia Radzie Głównej projekt zmian w tym planie, po uzgodnieniu z Komisją Rewizyjną

§ 57.1. Do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Izby lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Prezydium Izby albo jednego członka Prezydium Izby wraz z prokurentem.
3. Prezydium Izby może w razie potrzeby ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania.

§ 58.1. Izba może tworzyć Fundusze celowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, na podstawie uchwał Prezydium Izby.
2. Środki Funduszów celowych nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny.

Rozdział 14
Postanowienia końcowe

§ 59. Uchwały w sprawie zmian Statutu lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków Izby.

§ 60. W przypadku zmiany podstawy prawnej funkcjonowania Izby może się ona przekształcić organizacyjnie bez konieczności wszczynania procesu likwidacyjnego.

§ 61. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala cele związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa, na które powinien zostać przeznaczony majątek Izby.

§ 62.W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o Izbach Gospodarczych.

§ 63.1. Statut niniejszy uchwalony został na Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju w dniu 17-go czerwca 2003 roku.
2. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia uchwalenia.

Prezes

Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

Sławomir KUŁAKOWSKI