Rada Główna


Prezes – Sławomir KUŁAKOWSKI;

 1. Przewodniczący – Piotr WOJCIECHOWSKI, Prezes zarządu WB Electronics SA.;
 2. Wiceprzewodniczący – Janusz ZAKRĘCKI Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.;;
 3. Wiceprzewodniczący – Mirosław KOWALSKI, Dyrektor ITWL;
 4. Wiceprzewodniczący – Paweł SWEKEJ, Dyrektor WITU;

Członkowie:

 1. AIR-POL Sp. z o.o. – Włodzimierz BUDZIŃSKI, Prezes zarządu;
 2. AMZ KUTNO Sp. z o.o. – Zygmunt FABISIAK, Prezes zarządu;
 3. ANDROPOL SA – Grzegorz ŁUKAWSKI, Prezes zarządu;
 4. ARPOL Sp. z o.o. – Michał KOZERA, Prezes zarządu;
 5. AVIOMET Sp. z o.o. – Lechosław KUMOCH, Prezes zarządu;
 6. BBT Holding Sp. o.o. – Artur WARZYSZYŃSKI, Prezes zarządu;
 7. BEES-POL Sp. z o.o. – Łukasz NAGLER, Dyrektor;
 8. DGT Sp. z o.o. – Marcin ADLER, Prezes zarządu;
 9. EGERIA Sp. z o.o. – Andrzej WOŹNIAK, Prezes zarządu;
 10. ETRONIKA Sp. z o.o. – Andrzej GULEWICZ, Dyrektor;
 11. GOLDBUDEX Sp. z o.o. – Paweł KACZMAREK, Prezes zarządu;
 12. HYDROMECH SA– Karina GRONKOWSKA, Prezes zarządu;
 13. KOLT SA – Adam OKNIŃSKI, Prezes zarządu;
 14. KUPCZAK PRODUCTS Sp. z o.o. – Bogusław KUPCZAK, Prezes zarządu;
 15. LUBAWA SA – Przemysław ZASZTOWT, Członek zarządu;
 16. MAW TELECOM SA – Marek. A. WOŚKO, Prezes zarządu;
 17. MILITUS-PL z o.o. – Dariusz DĘBOWCZYK, Prezes zarządu;
 18. MTG SA – Andrzej BOJANOWSKI, Prezes zarządu;
 19. NIEWIADÓW Sp. z o.o. – Grzegorz NIEDZIELSKI, Prezes zarządu
 20. PONAR SA – Dariusz NALEPA, Dyrektor
 21. Przedsiębiorstwo PREXER Sp. z o.o. – Stanisław KWIATKOWSKI, Prezes zarządu;
 22. RADMOR S.A. – Bartłomiej ZAJĄC, Prezes zarządu;
 23. SZCZEŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. – Grzegorz SZCZĘŚNIAK, Prezes zarządu;
 24. TELDAT Sp. j. Kruszyński & Cichocki – Sebastian CICHOCKI, Prezes zarządu;
 25. WBP – Jacek POPIŃSKI, Prezes zarządu;

KOMPETENCJE RADY GŁÓWNEJ

Rada Główna jest najwyższym organem Izby w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków Izby. W skład Rady Głównej wchodzi 20 – 40 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów desygnowanych przez przedstawicieli członków Izby oraz z urzędu Prezes Izby. Tryb i zasady wyboru Rady Głównej określa ordynacja wyborcza uchwalona przez Walne Zgromadzenie.

Każdemu członkowi Izby przysługuje prawo zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu jednego kandydata do Rady Głównej. Członkowie Rady Głównej wybierają ze swego grona Prezydium Izby oraz ustalają Regulamin pracy Rady Głównej w drodze odrębnej uchwały.

Rada Główna odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Posiedzenia Rady Głównej zwołuje Prezes Izby lub zastępujący go członek Prezydium Izby, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Głównej, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej. Posiedzeniom Rady Głównej przewodniczy z urzędu Prezes Izby lub zastępujący go członek Prezydium Izby.

Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, jeżeli żaden z członków Rady nie zażąda innej formy głosowania. Uchwały Rady Głównej zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Rady. Członkowie Rady maja prawo zgłosić zdanie odrębne i uzasadnić je na piśmie. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokołu z posiedzenia rady, jeżeli zostało złożone w Sekretariacie Izby w ciągu trzech dni od daty posiedzenia.

Do kompetencji Rady Głównej należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 2. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
 3. ustalanie rocznych programów działania Izby i zatwierdzanie planów finansowych;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania;
 5. rozpatrywanie sprawozdań Prezesa Izby z wykonania planów finansowych oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
 6. uchwalanie regulaminu pracy Rady Głównej;
 7. powoływanie i odwoływanie członków Prezydium Izby;
 8. udzielanie absolutorium Prezydium Izby;
 9. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Izby;
 10. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji Rady Głównej.