Rada Główna


Prezes – Sławomir KUŁAKOWSKI;

 1. Przewodniczący – Ryszard KARDASZ , Prezes zarządu Bumar PCO S.A.;
 2. Wiceprzewodniczący – Dariusz ANTOSIK, Prezes zarządu CENZIN Sp. z o.o.;
 3. Wiceprzewodniczący – Ryszard SZCZEPANIK, Dyrektor ITWL;
 4. Wiceprzewodniczący – Marian CZAJKA , Prezes SPWS im. Jana Kilińskiego;
 5. Wiceprzewodniczący – Eugeniusz MILEWSKI,  WITU;
 6. Wiceprzewodniczący – Janusz POTOCKI Prezes zarządu WZMot. SA;

 

Członkowie:

 • AMZ KUTNO Sp. z o.o. – Jarosław STACHOWSKI, Prezes zarządu;
 • AUTO-HIT Sp. z o.o. – Krzysztof STRYKIER, Prezes zarządu;
 • BEES-POL Sp. z o.o. – Marcin KUROWSKI, Dyrektor;
 • Bumar Amunicja SA – Waldemar SKOWRON, Prezes zarządu
 • Bumar Łabędy SA – Andrzej SZORTYKA, Prezes zarządu;
 • Cenrex Sp. z o.o. – Andrzej NAŁĘCZ, Prezes zarządu;
 • Fabryka Broni „Łucznik-Radom” Sp. z o.o. – Tomasz NITA, Prezes zarządu;
 • Huta Stalowa Wola S.A. – Krzysztof TROFINIAK, Prezes zarządu;
 • Instytut Lotnictwa – Witold WIŚNIOWSKI, Dyrektor;
 • KAMA Sp. z o.o.– Andrzej ZIĘTKIEWICZ, Prezes zarządu;
 • KUPCZAK PRODUCTS Sp. z o.o. – Bogusław KUPCZAK, Prezes zarządu;
 • LUBAWA SA – Marcin KUBICA, Prezes zarządu;
 • MASKPOL SA – Krzysztof DĘDEK, Prezes zarządu;
 • MAW TELECOM SA – Marek. A. WOŚKO, Prezes zarządu;
 • NAT – Leszek CICHOCKI, Właściciel;
 • OBR CTM SA – Andrzej KILIAN, Prezes zarządu;
 • NITRO-CHEM SA – Tomasz PTASZYŃSKI, Prezes zarządu;
 • PIAP – JABŁKOWSKI, Dyrektor;
 • Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew SZCZEŚNIAK Sp. z o.o. – Anna SZCZĘŚNIAK, Prezes zarządu;
 • Polski Holding Obronny Sp. z o.o. – Krzysztof KRYSTOWSKI, Prezes zarządu;
 • Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. – Janusz ZAKRĘCKI, Prezes zarządu;
 • RADMOR S.A. – Andrzej SYNOWIECKI, Prezes zarządu;
 • SOPRO Sp. z o.o. – Aleksander BARSZCZ, Prezes zarządu;
 • TELDAT Sp. j. Kruszyński & Cichocki – Henryk KRUSZYŃSKI, Prezes zarządu;
 • WB Electronics SA – Piotr WOJCIECHOWSKI, Prezes zarządu;
 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 SA– Jan PIĘTOWSKI, Prezes zarządu;
 • Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA – Adam JANIK, Prezes zarządu ;
 • Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA – Zdzisław JUCHACZ, Prezes zarządu;

 

KOMPETENCJE RADY GŁÓWNEJ

Rada Główna jest najwyższym organem Izby w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków Izby. W skład Rady Głównej wchodzi 32 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów desygnowanych przez przedstawicieli członków Izby oraz z urzędu Prezes Izby. Tryb i zasady wyboru Rady Głównej określa ordynacja wyborcza uchwalona przez Walne Zgromadzenie.

Każdemu członkowi Izby przysługuje prawo zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu jednego kandydata do Rady Głównej. Członkowie Rady Głównej wybierają ze swego grona Prezydium Izby oraz ustalają Regulamin pracy Rady Głównej w drodze odrębnej uchwały.

Rada Główna odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku. Posiedzenia Rady Głównej zwołuje Prezes Izby lub zastępujący go członek Prezydium Izby, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Głównej, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej. Posiedzeniom Rady Głównej przewodniczy z urzędu Prezes Izby lub zastępujący go członek Prezydium Izby.

Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, jeżeli żaden z członków Rady nie zażąda innej formy głosowania. Uchwały Rady Głównej zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Rady. Członkowie Rady maja prawo zgłosić zdanie odrębne i uzasadnić je na piśmie. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokołu z posiedzenia rady, jeżeli zostało złożone w Sekretariacie Izby w ciągu trzech dni od daty posiedzenia.

Do kompetencji Rady Głównej należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 2. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
 3. ustalanie rocznych programów działania Izby i zatwierdzanie planów finansowych;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz sposobu ich uiszczania;
 5. rozpatrywanie sprawozdań Prezesa Izby z wykonania planów finansowych oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
 6. uchwalanie regulaminu pracy Rady Głównej;
 7. powoływanie i odwoływanie członków Prezydium Izby;
 8. udzielanie absolutorium Prezydium Izby;
 9. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Izby;
 10. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym statutem do kompetencji Rady Głównej.