Prezes Izby


Urodził się 31-go maja 1952 roku w Jeleniej Górze. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (1975), Szkoły Oficerów Rezerwy (1976) oraz Podyplomowych Studiów w Akademii Sztabu Generalnego WP (1989). Pułkownik rezerwy. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w instytucjach Ministerstwa Obrony Narodowej (1976-92 oraz 1996-98). W latach 1992-96 doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP ds. gospodarczo-obronnych. Od 2001 roku prezes Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

KOMPETENCJE PREZESA IZBY

Prezes Izby jest wybierany przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów na okres pięciu lat. Tryb i zasady wyboru Prezesa Izby określa ordynacja wyborcza uchwalona przez Walne Zgromadzenie. Prezes Izby może pełnić nieprzerwanie swoją funkcję jedynie przez trzy kadencje. Prezes Izby może brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Izby.

Prezes Izby kieruje pracą jednostek organizacyjnych Izby oraz pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w odniesieniu do zatrudnionych w Izbie pracowników.

Do kompetencji Prezesa Izby należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Głównej i Prezydium Izby;
 2. reprezentowanie stanowiska i opinii Izby na zewnątrz;
 3. wypowiadanie się i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach związanych z działalnością Izby.
 4. prowadzenie gospodarki finansowej Izby i realizacja jej planu finansowego;
 5. zarządzanie majątkiem Izby;
 6. organizacyjne przygotowanie posiedzeń organów statutowych Izby;
 7. organizacyjno-administracyjna obsługa organów Izby;
 8. zapewnienie realizacji decyzji organów Izby;
 9. desygnowanie, po zasięgnięciu opinii Prezydium Izby, przedstawicieli do władz spółek i fundacji, w których Izba posiada udziały kapitałowe lub jest fundatorem;
 10. występowanie z wnioskiem o zwoływanie posiedzeń organów Izby.
 11. powoływania i odwoływania członków Prezydium Izby. Członek Prezydium Izby nie może być członkiem Komisji Arbitrażowej Izby, ani też Komisji Rewizyjnej Izby.