Władze Izby


Władzami Izby są:

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Główna
  3. Prezes Izby
  4. Prezydium Izby
  5. Komisja Rewizyjna
  6. Komisja Arbitrażowa

Wyboru członków władz Izby, których Kadencja trwa pięć lat, dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Tryb i zasady wyborów władz Izby określa ordynacja wyborcza przyjęta przez VIII Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Głosowanie w wyborach członków władz statutowych Izby odbywa się tajnie.

Działalność we władzach Izby, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, opiera się na społecznej pracy ich członków. Rada Główna, w zależności od potrzeb, określa zasady oraz formy zwrotu kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach organów Izby przez ich członków.

Wygaśnięcie mandatu członka władz Izby następuje z chwilą:

  1. cofnięcia pełnomocnictwa swojemu przedstawicielowi przez członka Izby;
  2. złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji;
  3. śmierci;
  4. upływu kadencji organu.

W przypadku ustąpienia członka władz Izby w okresie trwania kadencji lub powstania wakatu z innego powodu, przysługuje prawo kooptacji z grona kandydatów przedstawionych przez członka Izby, który był reprezentowany we władzach Izby przez ustępującego przedstawiciela, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru (nie dotyczy to Prezesa Izby). Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka władz Izby następuje w formie uchwały.

Z ważnych przyczyn (w tym nie przestrzegania Regulaminu pracy władz Izby) w czasie trwania kadencji poszczególni członkowie Rady Głównej mogą być odwołani ze składu Rady na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a poszczególni członkowie Prezydium Izby ze składu Prezydium na podstawie uchwały Rady Głównej. Uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Głównej w tych sprawach podejmowane są zwykłą większością głosów.