Walne Zgromadzenie


Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby. Może być zwyczajne i nadzwyczajne. Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez upoważnionych przedstawicieli, na mocy pisemnego upoważnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezydium Izby, nie później niż w dniu upływu kadencji organów Izby, a o jego miejscu, terminie i porządku obrad, Prezydium Izby zawiadamia członków Izby, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Prezesa Izby lub Prezydium Izby z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Głównej, Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Izby. Organ zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub występujący o jego zwołanie zobowiązany jest określić porządek jego obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od daty złożenia żądania jego zwołania i obradować jedynie nad sprawami objętymi porządkiem obrad oraz ewentualnie zgłoszonymi przez Prezydium Izby.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział przedstawiciele członków Izby oraz zaproszeni goście.

W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział tylko upoważnieni do głosowania przedstawiciele członków zwyczajnych Izby. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach objętych porządkiem obrad, o ile statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania przedstawicieli członków Izby.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  1. uchwalanie wieloletnich programów działania Izby;
  2. dokonywanie wyboru Prezesa Izby, Rady Głównej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Arbitrażowej;
  3. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zasad przedstawicielstwa w Radzie Głównej i procedury wyborów do organów Izby;
  4. zatwierdzanie sprawozdań Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie sprawozdań Komisji Arbitrażowej;
  5. udzielanie absolutorium Prezydium Izby i Radzie Głównej, na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  6. uchwalanie Statutu Izby i jego zmian;
  7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Izby oraz uchwał o przeznaczeniu majątku Izby,
  8. podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od uchwał Rady Głównej, dotyczących wykluczenia członka Izby;
  9. podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.