Biuro Organizacyjno – Finansowe


Dyrektor: Grażyna KNAP
tel.: (+4822) 634 47 78
e-mail: izba@przemysl-obronny.pl

Biuro Organizacyjno-Finansowe działa w ramach struktury Sekretariatu Izby i wykonuje wszelkie zadania związane z realizacją zadań członkowskich i finansowych Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju. Do podstawowych zadań Biura Organizacyjno-Finansowego należy:

 • Obsługa władz statutowych Izby;
 • Obsługa kontaktów z firmami członkowskimi;
 • Realizacja działań ukierunkowanych na pozyskiwanie nowych członków;
 • Zapewnienie obsługi logistycznej wszystkich wewnętrznych jednostek administracyjnych PIPnROK;
 • Obsługa działalności finansowej PIPnROK;
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących sektora obronnego;
 • Ocena działań podejmowanych przez władze państwowe i samorządowe na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjności polskich firm zbrojeniowych;
 • Wydawanie certyfikatów i rekomendacji;
 • Potwierdzanie i legalizacja dokumentów handlowych;
 • Koordynacja i obsługa techniczna prac komisji i komitetów branżowych;
 • Zbieranie opinii firm członkowskich do projektów regulacji prawnych oraz sugestii zmian w obowiązującym prawie, zmierzających do polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce;
 • Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na korespondencję dotyczącą zagadnień gospodarczo-obronnych;
 • Zapewnianie uczestnictwa przedstawicieli PIPnROK w spotkaniach o tematyce gospodarczo-obronnej.