ZARZĄD WYWIADU EKONOMICZNEGO


30 maja 2016

Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
e-mail: zwe@zwe.org.pl

Sekretariat Szefa ZWE
tel. (+48 22) 460 48 51
fax (+48 22) 460 48 52

 

 

ZARZĄD WYWIADU EKONOMICZNEGO S.A.

zajmuje się :

  • wywiad ekonomiczny
  • kontrwywiad ekonomiczny
  • śledztwa ekonomiczne
  • zarządzanie wierzytelnościami
  • ochrona informacji niejawnych
  • doradztwo i lobbing