Rejestr MSWiA przedsiębiorców posiadających koncesję na obrót sprzętem specjalnym nadal niedostępny na stronie portalu gov.pl

10 kwietnia 2024

   Odpowiadając na pismo Polskiej Izb y Producentów na Rzecz Obronności Kraju w sprawie odblokowania dostępu do „Rejestru przedsiębiorców posiadających koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym” umieszczonego na stronach internetowych MSWiA, Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA Pan Sylwester SAWICKI poinformowała Izbę, że:

  1. „W związku z obecną sytuacją geopolityczną, w trosce o bezpieczeństwo danych wrażliwych, w tym informacji o miejscach magazynowania materiałów wybuchowych, broni i amunicji i wyrobów koncesjonowanych oraz danych dotyczących koncesjonariuszy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o wstrzymaniu od marca 2022 roku publikacji podmiotowego Rejestru na portalu Gov.pl oraz o ograniczeniu zakresu udzielanych informacji o koncesjonowanych przedsiębiorcach do danych statystycznych”.
  2. „Wstrzymanie ww. publikacji ma charakter czasowy”.
  3. „Rejestr ten nie jest rejestrem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307).
  4. Obecnie „organ koncesyjny udziela odpowiedzi na zapytania koncesjonariuszy i podmiotów mających interes prawny w przedmiocie koncesji konkretnych przedsiębiorców , w szczególności w przypadkach, gdy przedsiębiorca występujący o te dane do ewentualnego kontrahenta uznaje po ich przedstawieniu, że okazane dokumenty lub przekazane informacje są nieścisłe lub niepewne”.